Japanese Sundae

1297 Route 300, Newburgh,NY 12550 (845) 564-3848

Japanese Sundae